Afbeelding Kwaliteit

Kwaliteit

Op basis van een toetsing in 2021 is het ISO 9001:2015 certificaat voor drie jaar afgegeven. Verder handelt Soozijn volgens algemene voorwaarden, een privacyreglement en een huishoudelijk reglement.

Soozijn heeft een klachtenreglement in het kader van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarmee kunnen eventuele problemen of onvrede met onze woonzorgboerderij worden behandeld en idealiter opgelost. Wij zijn aangesloten bij Zorgbelang Drenthe, waar de onafhankelijke klachtenfunctionaris zit.

Soozijn heeft een WTZi-toelating. Zorgaanbieders, die zorg willen aanbieden die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt, hebben zo’n WTZi-toelating nodig. Hiervoor moeten zij aan diverse wettelijke eisen voldoen die in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) staan. Soozijn heeft een (verplichte) Raad van Toezicht, die meekijkt of de instelling financieel, kwalitatief en qua zorgt goed presteert. Om dit proces te ondersteunen is Soozijn aangesloten bij Branchevereniging Valente. Soozijn kan hiermee kennis- en informatie uitwisselen en trends en ontwikkelingen monitoren.

Naast dat Soozijn per 1 januari 2021 te vinden is op de zorgatlas en zorg in natura levert vanuit de wet langdurige zorg (WLZ - ZIN), mag Soozijn zich met ingang van januari 2022, nu ook gecontracteerde zorgaanbieder beschermd wonen (WMO - ZIN) noemen voor centrumgemeente Emmen. De instelling heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor de WLZ-GGZ (Wet langdurige zorg en wonen in het kader van de geestelijke gezondheidszorg). Met een indicatie van CIZ (Centrum Indicatiestelling zorg) kun je overal 24/7 beschermd wonen en ben je niet meer - zoals via de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) - aan een bepaalde gemeente gebonden. Nederland is opgedeeld in zorgregio's. Zilveren Kruis Zorgkantoor verzorgt de langdurige zorg binnen deze regio voor iedereen die zorg nodig heeft. Dus ook voor wie niet verzekerd is bij Zilveren Kruis. Soozijn zorgt ook voor opvang in een crisissituatie.

In de woonzorgboerderij bevindt zich een AED en zijn alle medewerkers BHV’ers. Er is een jaarlijks opleidingsplan dat voorziet in (vervolg)opleidingen, trainingen terugkomdagen om de kwaliteit van het team steeds verder te vergroten.’’

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!